Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Diogelu Hyfforddiant Diogelu

Hyfforddiant Diogelu

Safeguarding training abstract blue yellow dots

Cymuned Gristnogol iach yw un sy’n sicrhau ac yn meithrin lles pawb. Rhaid i ddiogelu fod wedi’i sefydlu ym mhob agwedd ar fywyd a gweinidogaeth yr Eglwys, ac mae hyfforddiant a datblygiad ar ddiogelu yn yr Eglwys yng Nghymru yn cael eu cyflwyno yn y cyd-destun hwn.

Mae cynllunio a chyflwyno hyfforddiant diogelu wedi'i amlinellu yn y strategaeth a'r fframwaith.

Strategaeth Hyfforddiant Diogelu (PDF)

Fframwaith Hyfforddiant Diogelu (PDF)

Bydd yr hyfforddiant a dderbyniwch yn eich galluogi chi a’ch eglwys i ymgymryd yn gadarnhaol ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion bregus mewn modd ymarferol a deallus.

Mae’n ofynnol i bob clerig, warden Eglwys, Darllenydd trwyddedig, gofalwyr, aelodau Cyngor Ardal Weinidogaeth, swyddogion diogelu Ardaloedd Gweinidogaeth ac unrhyw un sydd â rôl sy’n ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed gwblhau Modiwl B. Mae angen cwblhau'r hyfforddiant pob tair mlynedd. Modiwl B yn para 2½ awr.

Modiwl C Diogelu ac Arweinyddiaeth ar gyfer Arweinwyr Ardaloedd y Weinyddiaeth, Swyddogion Diogelu, Cadeiriau ac Aelodau fydd yn helpu unigolion i wella eu dealltwriaeth o arferion diogelu ac arweiniad. Bydd cyfle i ystyried sut y dylai cymunedau eglwysig iach edrych, wrth ganolbwyntio ar ymddygiadau diogelu da a'u heffaith. Modiwl C yn para 3 awr.

Rhaid cwblhau'r cwrs Modiwl A, ymwybyddiaeth Diogelu yn gyntaf

Modiwl A: Cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Mae Cwrs Ymwybyddiaeth Diogelu'r Eglwys yng Nghymru wedi'i anelu at bob un ohonom o fewn ein cymunedau eglwysig, a'r bwriad yw eich paratoi i helpu i wneud yr eglwys – a chadw'r eglwys – yn lle diogel. Dylai'r eglwys fod yn gymuned sy'n cynnig croeso cynnes i bawb. Credwn, os nad yw'n ddiogel, nad yw'n Eglwys.

Amser y Cwrs: 45 munud.

Rhaid archebu eich sesiwn hyfforddi. DYDDIADAU NEWYDD

Cliciwch ar yr esgobaeth isod i weld y dyddiadau hyfforddi sydd ar gael. Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen, ychwanegwch ddyddiad, lleoliad ac enw'r cwrs. Gallwch fynychu unrhyw un o’r sesiynau yn unrhyw un o’r Esgobaethau: