Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Presenoldeb ym mhob cymuned

Ffilm newydd i ddathlu ein canmlwyddiant.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu

Newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol, datganiadau i'r wasg a digwyddiadau.

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Dduw Trugarog; Rwyt ti’n ein nabod yn dda, yn gweld ein diffygion a’n gwendidau, ac eto rwyt ti am i ni droi atat a derbyn dy faddeuant. Boed i’th ras trawsffurfiol ddisgleirio trwyddom, fel na fyddom yn profi’th drugaredd i ni ein hunain yn unig, ond er mwyn i ni adlewyrchu’th gariad i’r holl fyd. Amen.
Canon Carol Wardman

Colect yr wythnos

Hollalluog Dduw, yng Nghrist yr wyt yn gwneud popeth yn newydd: trawsffurfia dlodi ein natur â chyfoeth dy ras, ac yn adnewyddiad ein bywydau gwna’n hysbys dy ogoniant nefol; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon