Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.


Amser o weddi a myfyrdod i’r rhai sy’n methu â bod mewn angladd

Yn wyneb y sefyllfa bresennol mae nifer a fyddai’n dymuno bod mewn angladd benodol yn cael eu gwahardd. Bydd y drefn fer hon yn gymorth ichi ffarwelio’n ffurfol yn eich cartref.

Cymun Ysbrydol

Ceir amgylchiadau pan yw’n amhosibl cyfranogi o’r Cymun, ond hyd yn oed bryd hynny, yn ôl dysg yr Eglwys, mae Gras Duw yn cael ei ddarparu inni a gallwn gymryd rhan mewn ‘Gweithred o Gymundeb Ysbrydol’.

Gweinidogaeth ddigidol-nentydd byw a rhai wedi'u recordio

Gwasanaethau Eglwys sy'n ffrydio'n fyw.

Newyddion

Newyddion a digwyddiadau taleithiol.

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Dduw Cariad a Grym: Trwy Atgyfodiad Iesu, daethost ynghyd â'r Nefoedd a'r Ddaear a greaist; a thrwy rodd dy Ysbryd Glân, rwyt ti wedi ymddiried ynom i ofalu am y byd a phopeth sydd ynddo. Boed i ni unioni'r hyn y mae ein balchder a'n diofalwch wedi'i ddifetha, ac i beidio ag ymfalchio yn ein cryfder ein hunain; ond mewn gostyngeiddrwydd, boed i ni geisio dy ddoethineb, dy faddeuant a'th drugaredd. Amen.
Canon Carol Wardman

Colect yr wythnos

O Dduw, Brenin y gogoniant, dyrchefaist dy unig Fab Iesu Grist â buddugoliaeth fawr i’th deyrnas yn y nefoedd: erfyniwn arnat beidio â’n gadael yn ddigysur, ond anfon dy Ysbryd Glân i’n nerthu ni a’n dyrchafu i’r fan lle’r aeth ein Hiachawdwr Crist o’n blaen, yr hwn sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon