Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Newyddion

Newyddion Taleithiol o'r Eglwys yng Nghymru.

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newid yn yr hinsawdd

Mae God’s Earth yn gweiddi am ein gofal ac os na fyddwn yn cyfyngu allyriadau nwyon tŷ gwydr ar frys a dinistrio rhywogaethau byddwn yn anffurfio ein cartref cyffredin yn barhaol gan atal biliynau o blant Duw rhag ffynnu. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cydnabod bod stiwardiaeth gyfrifol y greadigaeth yn rhan annatod o ddisgyblaeth Gristnogol.

Y Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach yn yr Eglwys yng Nghymru wrth i Gristnogion ledled y wlad addoli, tystio a gwasanaethu Duw a’u cymunedau. Ein gobaith ydy parhau i ddatblygu ein darpariaeth fel y bydd ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn y Gymraeg yn cryfhau ac yn cael cyfleoedd newydd i ffynnu.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Colect 211 O Dduw hael, rhoddwr pob dawn, a dywelltaist dy Ysbryd ar Barnabas dy was, cynorthwya ni, trwy ei esiampl, i fod yn hael ein barn ac yn anhunanol ein gwasanaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Barnabas, Apostol ~ Apostle

Colect yr wythnos

Colect 85 Arglwydd, fe’n dysgaist mai diwerth yw ein holl weithredoedd heb gariad: anfon dy Ysbryd Glân a thywallt yn ein calonnau ddawn odidocaf cariad, sy’n wir rwymyn tangnefedd a phob rhinwedd dda, y cyfrifi r pwy bynnag sy’n byw hebddo yn farw ger dy fron di. Caniatâ hyn er mwyn dy unig Fab Iesu Grist sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon