Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Gweinidogaeth ddigidol-nentydd byw a rhai wedi'u recordio

Gwasanaethau Eglwys sy'n ffrydio'n fyw.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Duw cariad, wrth i ni sefyll gyda’r Iesu, helpa ni i dderbyn tangnefedd yr Iesu yn ein calonnau, gan roi o’r neilltu unrhyw ofn sydd gennym wrth gredu. Helpa ni i fod yn dystion gwerthfawr wrth i ti barhau â’th waith ar y ddaear drwyddom ni. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Haleliwia. Amen.
Canon Robert Townsend

Colect yr wythnos

Hollalluog Dad, a wnaethost yn dy drugaredd mawr y disgyblion yn llawen weld yr Arglwydd atgyfodedig: dyro inni’r fath adnabyddiaeth o’i bresenoldeb, fel y cawn ein hatgyfnerthu a’n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a’th wasanaethu’n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon