Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Neges yr Archesgob

Ailagor eglwysi yn dilyn cyfyngiadau’r coronafeirws: dau litwrgi

Cynigir y litwrgi hwn i eglwysi sy’n dymuno nodi, drwy ddefod neilltuol, ailagor eu hadeiladau yn dilyn cyfyngiadau’r coronafeirws. Fe’i cynigir yn atodiad i litwrgi arferol yr Eglwys yng Nghymru ac, felly, gellid ei arfer oddi mewn i wasanaeth y Cymun Bendigaid fore Sul yn ogystal ag yn yr Hwyrol Weddi.

Ailagor eglwysi: dau litwrgi

Adnoddau ar gyfer Gwasanaeth Coffa yn dilyn cyfnod y pandemig

Adnoddau ar gyfer Gwasanaeth Coffa yn dilyn cyfnod y pandemig

Trefn ar gyfer Gwasanaeth Coffa

Gweinidogaeth ddigidol-nentydd byw a rhai wedi'u recordio

Gwasanaethau Eglwys sy'n ffrydio'n fyw.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Dduw Iachâd; Yn yr amseroedd anodd hyn rwyt ti wedi hoelio'n meddyliau a'n calonnau ar bawb sy'n gweithio ym maes meddygaeth a gofal iechyd. Na foed i'n clod a'n diolch i'r rheiny rydym ni'n dibynnu arnynt fod ar ffurf geiriau ac yn ystumiau gwag yn unig; ond ysbrydola ni i fod yn hael wrth ddarparu adnoddau ar gyfer amddiffyn y bregus, rhoi gofal cariadus i gleifion, cefnogi'r trallodus, ac ar gyfer datblygiad gwybodaeth am achub bywyd; oherwydd mae popeth sy'n cyfrannu at gyfanrwydd y meddwl a'r corff, yn ogystal â'r ysbryd, yn rhan o dy waith yn y byd. Amen.
Canon Carol Wardman

Colect yr wythnos

TRINDOD 19 O Dduw, gan na allwn hebot ti dy fodloni di; yn dy drugaredd caniatâ fod i’th Ysbryd Glân ym mhob peth gyfarwyddo a llywio ein calonnau; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon