Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Newid yn yr hinsawdd

Mae God’s Earth yn gweiddi am ein gofal ac os na fyddwn yn cyfyngu allyriadau nwyon tŷ gwydr ar frys a dinistrio rhywogaethau byddwn yn anffurfio ein cartref cyffredin yn barhaol gan atal biliynau o blant Duw rhag ffynnu. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cydnabod bod stiwardiaeth gyfrifol y greadigaeth yn rhan annatod o ddisgyblaeth Gristnogol.

Y Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach yn yr Eglwys yng Nghymru wrth i Gristnogion ledled y wlad addoli, tystio a gwasanaethu Duw a’u cymunedau. Ein gobaith ydy parhau i ddatblygu ein darpariaeth fel y bydd ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn y Gymraeg yn cryfhau ac yn cael cyfleoedd newydd i ffynnu.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Colect 188 Hollalluog Dduw, a oleuaist dy Eglwys sanctaidd trwy dystiolaeth ysbrydoledig dy efengylwr Sant Marc: caniatâ i ni, wedi ein sefydlu yn ddiysgog yng ngwirionedd yr efengyl, fod yn ff yddlon i’w dysgeidiaeth mewn gair a gweithred; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, yr hwn trwy nerth yr Ysbryd a gyfodaist i fyw gyda thi, ei Dduw a’i Dad, yn oes oesoedd.
Marc, Efengylwr / Mark, Evangelist

Colect yr wythnos

Colect 67 Hollalluog Dduw, dy Fab Iesu Grist yw’r atgyfodiad a’r bywyd: cyfoda ni, sy’n ymddiried ynddo ef, o farwolaeth pechod i fywyd cyfi awnder, fel y ceisiwn y pethau hynny sydd uchod lle y mae ef yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon