Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

NEWYDD: Llithiadur - Blwyddyn B, Dyddiau'r Wythnos I; 2020 - 2021

Ail-agor eglwysi – Neges yr Archesgob

Gall eglwysi ail-agor ar gyfer addoliad cyhoeddus lle mae’n ddiogel a hefyd yn ymarferol i wneud hynny, meddai Archesgob Cymru

Gall eglwysi yng Nghymru ail-agor ar gyfer addoliad cyhoeddus o ddydd Sul, 19 Gorffennaf, wrth i Lywodraeth Cymru hwyluso cyfyngiadau cloi i lawr.
Gweler: ailagor eglwysi.

Ailagor eglwysi yn dilyn cyfyngiadau’r coronafeirws: dau litwrgi

Cynigir y litwrgi hwn i eglwysi sy’n dymuno nodi, drwy ddefod neilltuol, ailagor eu hadeiladau yn dilyn cyfyngiadau’r coronafeirws. Fe’i cynigir yn atodiad i litwrgi arferol yr Eglwys yng Nghymru ac, felly, gellid ei arfer oddi mewn i wasanaeth y Cymun Bendigaid fore Sul yn ogystal ag yn yr Hwyrol Weddi.

Ailagor eglwysi: dau litwrgi

Adnoddau ar gyfer Gwasanaeth Coffa yn dilyn cyfnod y pandemig

Adnoddau ar gyfer Gwasanaeth Coffa yn dilyn cyfnod y pandemig

Trefn ar gyfer Gwasanaeth Coffa

Gweinidogaeth ddigidol-nentydd byw a rhai wedi'u recordio

Gwasanaethau Eglwys sy'n ffrydio'n fyw.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Dduw trugarog; Mae dy dosturi tuag at bawb mewn trallod yn ddiderfyn. Gweddïwn arnat i gynnal y rhai sy'n cael eu taro gan drychineb a chythrwfl, yng nghanol argyfwng y pandemig. Rho wyleidd-dra a doethineb i arweinwyr a dirnadaeth i'r bobloedd, fel y gall dy gyfiawnder deyrnasu, ac yn dy amser a dy ffordd dy hun, boed i'w trafferthion esgor ar ddaioni. Yn enw iachusol Iesu: Amen.
Canon Carol Wardman

Colect yr wythnos

Bydded dy glustiau trugarog, O Arglwydd, yn agored i weddïau dy weision gostyngedig; a gwna iddynt ofyn am y pethau hynny sy’n dderbyniol i ti, fel y bo iddynt gael eu gofynion; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon