Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Cyfarfod y Corff Llywodraethol 6/8 Medi

Ffrydio fyw

Newid yn yr hinsawdd

Mae God’s Earth yn gweiddi am ein gofal ac os na fyddwn yn cyfyngu allyriadau nwyon tŷ gwydr ar frys a dinistrio rhywogaethau byddwn yn anffurfio ein cartref cyffredin yn barhaol gan atal biliynau o blant Duw rhag ffynnu. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cydnabod bod stiwardiaeth gyfrifol y greadigaeth yn rhan annatod o ddisgyblaeth Gristnogol.

Y Gymraeg

Mae’r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach yn yr Eglwys yng Nghymru wrth i Gristnogion ledled y wlad addoli, tystio a gwasanaethu Duw a’u cymunedau. Ein gobaith ydy parhau i ddatblygu ein darpariaeth fel y bydd ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn y Gymraeg yn cryfhau ac yn cael cyfleoedd newydd i ffynnu.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Duw yn y Nefoedd, yn ôl geiriau Iesu y down i’r blaen trwy wasanaethu pobl eraill. Rho i ni'r gostyngeiddrwydd i fod yn flaengar pob dydd, ac i fanteisio ar bob cyfle i ddangos dy gariad at bobl eraill. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Amen.
Canon Robert Townsend

Colect yr wythnos

Arglwydd, rhoddwr bywyd, y mae’r Ysbryd Glân yn tarddu yn dy Eglwys: trwy ddoniau’r Ysbryd hwnnw galluoga ni i fyw efengyl Crist a gwna ni’n awyddus i gyflawni dy ewyllys, er mwyn inni rannu â’r greadigaeth gyfan lawenydd y bywyd tragwyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon