Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Gweinidogaeth ddigidol-nentydd byw a rhai wedi'u recordio

Gwasanaethau Eglwys sy'n ffrydio'n fyw.

Newyddion

Newyddion a digwyddiadau taleithiol.

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Duw yn y nefoedd, ymddiheurwn am yr adegau pan fyddwn yn sinigaidd ac yn amau pobl eraill. Diolchwn i ti am gymeriadau’r Beibl oedd yn ymddiried ac yn dilyn Iesu. Rho yr un dewrder a chryfder i ni ddilyn dy Fab, a pheidio fod yn swil i ddweud wrth eraill am Iesu. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Amen.
Canon Robert Townsend

Colect yr wythnos

Hollalluog Dduw, yng Nghrist yr wyt yn gwneud popeth yn newydd: trawsffurfia dlodi ein natur â chyfoeth dy ras, ac yn adnewyddiad ein bywydau gwna’n hysbys dy ogoniant nefol; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon