Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Presenoldeb ym mhob cymuned

Ffilm newydd i ddathlu ein canmlwyddiant.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

Dduw’r Gogoniant: Na foed i ni dy ddychmygu di fel ni ein hunain er mwyn cydnabod dy lun a’th ddelw mewn eraill. Boed i harddwch syfrdanol natur ein dysgu ni i garu a gwerthfawrogi amrywiaeth, ac i ni gael ein synnu gan ddatguddiadau o’th hunan mewn pobl, llefydd a syniadau sy’n wahanol i’n rhai ni; oherwydd ni ellir gwneud unrhyw beth yn newydd heb wahaniaeth ac amrywiaeth. Amen.
Canon Carol Wardman

Colect yr wythnos

Hollalluog Dduw, creaist y nefoedd a’r ddaear a’n creu ni ar dy ddelw dy hun: dysg ni i ddirnad ôl dy law yn dy holl waith a’th lun yn dy holl blant; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, yr hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân sy’n teyrnasu goruwch pob peth, yn awr a hyd byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon