Newid eich rhodd bresennol i'ch eglwys neu'ch plwyf

Cymerir rhoddion ar y 6ed o bob mis neu ddiwrnod gwaith nesaf.

Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau, anfonwch e-bost webmaster@churchinwales.org.uk


Y Warant Debyd Uniongyrchol

  • Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol.
  • Os oes unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru (Elusen Gofrestredig rhif 1142813 (y Corff Cynrychiolwyr)) yn rhoi gwybod i chi ddeg diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch yn gofyn i'r Corff Cynrychiolwyr gasglu taliad, rhoddir cadarnhad o'r swm a'r dyddiad i chi adeg y cais.
  • Os bydd y Corff Cynrychiolwyr neu eich banc neu gymdeithas adeiladu yn gwneud camgymeriad gyda'ch taliad Debyd Uniongyrchol, mae gennych hawl i ad-daliad llawn ac uniongyrchol o'r swm a dalwyd gan eich banc neu gymdeithas adeiladu;
    • Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei ad-dalu pan fydd Corff y Cynrychiolwyr yn gofyn i chi wneud hynny.
  • Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Gofynnwn i chi roi gwybod i ni hefyd.


Os oes gennych chi ymrwymiad ar gyfer Rhodd Cymorth yn barod, rhowch y rhif Rhoi yn Syth (5 digid, yn dechrau gyda 7 neu 8) yma. Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd. Gallwch chi ddod o hyd i'ch rhif Rhoi yn Syth ar eich llythyr croeso gan Gorff y Cynrychiolwyr, neu ar unrhyw ddatganiad blynyddol, neu ar adroddiad treth a anfonwyd gennym pe baech wedi gofyn am un. Os nad ydych chi'n gwybod eich rhif Rhoi yn Syth e-bostiwch rhoiynsyth@eglwysyngnghymru.org.uk.

Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd.

Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd.

Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd.

Rhaid i hyn fod yn y DU os yw Rhodd Cymorth i gael ei hawlio.

Nid oes angen hyn, ond mae'n ddefnyddiol i ni rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi ynglŷn â'ch cais.

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch rhodd. Os hoffech chi ei ganslo, defnyddiwch y ffurflen 'Cease your donation to your church or parish'.