Ychwanegu rhodd newydd os ydych yn rhoddwr presennol

Os ydych eisoes yn cyfrannu at eich eglwys neu'ch plwyf ond eich bod am ychwanegu rhodd newydd i fuddiolwr arall o fewn yr eglwys, llenwch y ffurflen isod.

Cymerir rhoddion ar y 6ed o bob mis neu ddiwrnod gwaith nesaf.

Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau, anfonwch e-bost webmaster@churchinwales.org.uk


Y Warant Debyd Uniongyrchol

  • Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol.
  • Os oes unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru (Elusen Gofrestredig rhif 1142813 (y Corff Cynrychiolwyr)) yn rhoi gwybod i chi ddeg diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch yn gofyn i'r Corff Cynrychiolwyr gasglu taliad, rhoddir cadarnhad o'r swm a'r dyddiad i chi adeg y cais.
  • Os bydd y Corff Cynrychiolwyr neu eich banc neu gymdeithas adeiladu yn gwneud camgymeriad gyda'ch taliad Debyd Uniongyrchol, mae gennych hawl i ad-daliad llawn ac uniongyrchol o'r swm a dalwyd gan eich banc neu gymdeithas adeiladu;
    • Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei ad-dalu pan fydd Corff y Cynrychiolwyr yn gofyn i chi wneud hynny.
  • Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Gofynnwn i chi roi gwybod i ni hefyd.


Os oes gennych chi ymrwymiad ar gyfer Rhodd Cymorth yn barod, rhowch y rhif Rhoi yn Syth (5 digid, yn dechrau gyda 7 neu 8) yma. Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd. Gallwch chi ddod o hyd i'ch rhif Rhoi yn Syth ar eich llythyr croeso gan Gorff y Cynrychiolwyr, neu ar unrhyw ddatganiad blynyddol, neu ar adroddiad treth a anfonwyd gennym pe baech wedi gofyn am un. Os nad ydych chi'n gwybod eich rhif Rhoi yn Syth e-bostiwch rhoiynsyth@eglwysyngnghymru.org.uk.

Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd.

Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd.

Bydd hyn yn ein helpu ni i'ch adnabod yn hawdd.

Rhaid i hyn fod yn y DU os yw Rhodd Cymorth i gael ei hawlio

Nid oes angen hyn, ond mae'n ddefnyddiol i ni rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi ynglŷn â'ch cais.

Faint hoffech chi ei roi?

Dechreuwch deipio enw eich buddiolwr a'i ddewis o'r rhestr. Os na fydd y buddiolwr yr hoffech roi iddo yn ymddangos, peidiwch â dewis o'r rhestr ond llenwch y blwch isod.

Cwblhewch y maes hwn os na allwch chi ddod o hyd i'r buddiolwr o'ch dewis yn y rhestr uchod.

Fel arfer, rydym yn cymryd rhoddion unwaith y mis, ond efallai y byddwch chi'n dewis rhodd untro, bob yn ail fis, bob chwarter, ddwywaith y flwyddyn neu'n flynyddol mewn mis o'ch dewis.

Ticiwch y blwch hwn os hoffech chi ychwanegu Rhodd Cymorth at eich rhodd. Rwy'n drethdalwr yn y DU ac rwy'n deall, os ydw i'n talu llai o Dreth Incwm a / neu dreth ar Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth a hawlir ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno, mai fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth.

Ticiwch y blwch hwn os hoffech chi i ni gynyddu eich rhodd yn awtomatig bob blwyddyn yn unol â'r CPI? Nid yw'n berthnasol i roddion untro

Ticiwch y blwch os hoffech chi i ni ddefnyddio'r cyfrif sydd eisoes gennym ni ar gofnod ar gyfer yr ymrwymiad newydd hwn. Os hoffech chi ddefnyddio cyfrif gwahanol, llenwch fanylion y cyfrif isod

Rhowch union enw eich cyfrif fel y'i gwelir ar sieciau neu gerdyn banc.

Rhowch y cod didoli chwe digid (dim cysylltnodau) ar gyfer eich cyfrif banc.

Rhowch rif y cyfrif (wyth digid), gan gynnwys unrhyw seroau ar y cychwyn.