Ecumenical Holy Eucharist

Text: Ecumenical-Holy-Eucharist

For over thirty years the ‘Green Book’ has been an extremely valuable resource for
the Covenanted Churches in Wales: it has been used during occasional joint
Communion services, and more regularly in Local Ecumenical Partnerships
throughout Wales. It was first published by the Commission of the Covenanted
Churches as a form of service which would be acceptable to every church within the
Covenant, and it became an extremely familiar and useful booklet during that period;
indeed, it has made an impact on the ecumenical stage much further afield than
Wales.
There had been a feeling for some time that the Order needed to be revised and
updated, and when the Liturgy Panel of the Commission was approached to prepare
a new Order for the Gathering in Aberystwyth in October 2012, the opportunity was
seized upon. This new Order is the fruit of that Panel’s work, and we commend it
warmly to the churches. The Order itself follows the established pattern: the
Gathering of God’s People, the Proclamation of the Word, the Intercessions,
the Peace, the Thanksgiving, the Sharing of the Bread and Wine, and the Sending
Out. Nevertheless, it does provide ample opportunity for spontaneity, and we have
sought to avoid the temptation to be over prescriptive. As the Foreword to ‘The Holy
Communion’ (1981) states: ‘What is obvious in one tradition may not be obvious in
another.’ Above all else, we have attempted to provide new and fresh material.

GLYN TUDWAL JONES
Chair, Liturgy Panel of the Commission of Covenanted Churches

Rhagair
Ers dros ddeng mlynedd ar hugain mae’r ‘Llyfr Gwyrdd’ wedi bod yn adnodd
gwerthfawr iawn ar gyfer yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru: cafodd ei ddefnyddio
mewn gwasanaethau Cymun cydeglwysig yn achlysurol, ac yn fwy rheolaidd mewn
Partneriaethau Eciwmenaidd Lleol ar hyd a lled Cymru. Fe’i cyhoeddwyd gyntaf gan
Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol fel ffurf gwasanaeth a fyddai’n dderbyniol gan bob
eglwys o fewn y Cyfamod, a daeth yn llyfryn cyfarwydd a defnyddiol iawn dros y
cyfnod hwnnw; yn wir, enillodd barch a chlod y tu hwnt i ffiniau Cymru.
Bu teimlad ers tro bod angen ei ddiwygio a’i ddiweddaru, a phan ofynnwyd i Banel
Litwrgi’r Comisiwn baratoi trefn newydd ar gyfer y Cydgynulliad yn Aberystwyth ym
mis Hydref 2012, achubwyd y cyfle i wneud hynny. Ffrwyth llafur y Panel hwnnw yw’r
Drefn newydd hon, ac yr ydym yn ei chymeradwyo’n gynnes i’r eglwysi. Mae’r Drefn
ei hun yn dilyn y patrwm cydnabyddedig, sef: Pobl Dduw’n Ymgynnull, Cyhoeddi’r
Gair, yr Ymbiliau, y Tangnefedd, y Diolch, Rhannu’r Bara a’r Gwin, a’r Anfon Allan.
Er hynny, rhoddir digon o gyfle o fewn y Drefn ar gyfer amrywiaeth naturiol, ac rydym
wedi ceisio osgoi’r duedd i or-gyfarwyddo. Fel y dywedir yn y Rhagair i Drefn ‘Y
Cymun Sanctaidd’ (1981): ‘Nid yw’r hyn sy’n amlwg mewn un traddodiad bob amser
yn amlwg mewn traddodiad arall.’ Uwchlaw popeth arall, rydym wedi ceisio darparu
deunydd newydd a ffres.

GLYN TUDWAL JONES
Cadeirydd, Panel Litwrgi Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol