Yr Hen Bant (Welsh)

Archebu / To order: Y Lolfa

DATHLU TRI CHANMLWYDDIANT GENI WILLIAM WILLIAMS PANTYCELYN A THALU TEYRNGED I’R DIWEDDAR GLYN TEGAI HUGHES

Yn 2017 dethlir trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, prif emynydd Cymru. Nawr, mae Cymdeithas Emynau Cymru a gwasg Y Lolfa yn ymuno a’r dathlu ac yn talu teyrnged i’r diweddar Glyn Tegai Hughes, arbenigwr ar waith Pantycelyn, drwy gyhoeddi cyfrol o’i ysgrifau.

‘Trwy lunio’r gyfrol ceisiwn gyflawni dau beth: yn gyntaf, cyfrannu at ddathlu trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, prif emynydd Cymru; ac yn ail, anrhydeddu’r cof am y diweddar Glyn Tegai Hughes (1923–2017), a gyfrannodd mor helaeth at ein dealltwriaeth o’r Pêr Ganiedydd’ meddai Rhidian Griffiths, Llywydd Cymdeithas Emynau Cymru.

‘Roedd diddordeb Glyn Tegai yn Williams a’i waith yn fyw hyd y diwedd. Dechreuodd baratoi papur arno i’w draddodi yn Llanfair Caereinion ar 19 Chwefror 2017, ond ni lwyddodd i’w orffen.’ meddai Rhidian Griffiths.

Yn Yr Hen Bant – Ysgrifau ar Williams Pantycelyn gan Glyn Tegai Hughes cesglir ynghyd nifer o ysgrifau Glyn Tegai Hughes ar agweddau ar waith Williams a ymddangosodd mewn cylchgronau a chyfrolau eraill dros y blynyddoedd.

Ymhlith yr agweddau sy’n cael sylw y mae gweithiau rhyddiaith Williams, dylanwad y Piwritaniaid arno, a chynnwys ei lyfrgell bersonol. Ceir hefyd gymhariaeth rhyngddo a’i gyd-emynydd Charles Wesley a dadansoddiad o ‘Emyn yr Ardd’.

‘Lla wenychais pan glywais fod y Lolfa, ar gais Cymdeithas Emynau Cymru, yn mynd i gyhoeddi cyfrol o’r ysgrifau a luniodd y Dr Glyn Tegai Hughes ar wahanol agweddau ar waith Williams Pantycelyn’ meddai’r Athro Derec Llwyd Morgan sydd wedi ysgrifennu rhagair y gyfrol, ‘Llawenychais yn rhannol am fod yr ysgrifau yn haeddu cael eu corlannu, yn rhannol hefyd am fod y Dr Hughes yn haeddu cofadail o’r fath.’

‘Yr oedd yn ysgolhaig, yn hanesydd syniadau ac yn feirniad llenyddol o bwys. Ond pan fu farw ym mis Mawrth eleni, ar drichanmlwyddiant geni un o’i brif arwyr, ychydig iawn o sôn a fu am ei gyfraniadau gwerthfawr i ddysg Gymraeg ac i fywyd cyhoeddus Cymru’ ychwanegodd, ‘Y mae cyhoeddi’r gyfrol hon yn rhyw iawn am hynny.’

Ganed Glyn Tegai Hughes yn 1923, yn fab i weinidog Wesle. Graddiodd yng Nghaergrawnt a bu’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Manceinion cyn dychwelyd i Gymru yn 1964 i fod yn Warden Gregynog, swydd a ddaliodd tan ei ymddeoliad yn 1989. Bu’n Llywodraethwr Cymru i’r BBC ac yn Gadeirydd Cyngor Darlledu Cymru. Cyhoeddodd nifer o astudiaethau llenyddol, gan gynnwys cyfrol ar Williams Pantycelyn yn y gyfres Writers of Wales a chyfrol ar Islwyn yng nghyfres Dawn Dweud. Bu farw ym mis Mawrth 2017.

Mae ‘Yr Hen Bant – Ysgrifau ar Williams Pantycelyn gan Glyn Tegai Hughes (£8.99, Y Lolfa) ar gael nawr.

 

 

The triennial anniversary of the birth of William Williams, Pantycelyn, the main Welsh hymn writer is celebrated this year. Now, the Cymdeithas Emynau Cymru / The Welsh Hymns Society along with Y Lolfa publishers have joined together to celebrate and pay tribute to the late Glyn Tegai Hughes, an expert in Pantycelyn’s work, by publishing a volume of his writings.

‘By compiling the volume we wanted to achieve two things: firstly, to contribute to the triennial anniversary celebrations of the birth of William Williams, Pantycelyn, the main hymn writer of Wales; and secondly, to honour the memory of the late Glyn Tegai Hughes (1923-2017), who contributed so much to our understanding of Pantycelyn’s works, ‘said Rhidian Griffiths, President of Cymdeithas Emynau Cymru.
In Yr Hen Bant – Ysgrifau ar Williams Pantycelyn by Glyn Tegai Hughes a number of Glyn Tegai Hughes’s writings on various aspects of Williams’s work have been compiled – including writings that previously appeared in magazines and other volumes over the years.

Among the aspects covered are Williams’s prose, the influence of the Puritans onhim, and the content of his personal library. There is also a comparison between  him and his colleague Charles Wesley and an analysis of ‘Emyn yr Ardd’.

‘I was overjoyed when I heard that y Lolfa, at the request of the Cymdeithas Emynau Cymru, was going to publish a volume of the writings that Dr Glyn Tegai Hughes wrote on different aspects of Williams Pantycelyn’s work,’ said Professor Derec Llwyd Morgan who wrote the a foreword for the book, ‘I rejoiced partly because the writings deserve to be republished and partly ecause Dr Hughes deserves such a tribute.’

‘He was a scholar, a historian of ideas and a major literary critic. But when he died in March this year, three hundred years since the birth of one of his chief heroes, there was little mention of his valuable contributions to Welsh academia and to the public life of Wale’ he added, ‘But this makes up for that.’

Glyn Tegai Hughes was born in 1923, the son of the Wesley minister. He graduated from Cambridge and was a lecturer at Manchester University before returning to Wales in 1964 to become the Gregynog Warden, a post that he held until his retirement in 1989. He was the Governor of Wales for the BBC and Chairman of the Broadcasting Council of Wales. He published a number of literary studies, including a volume on Williams Pantycelyn in the Writers of Wales series and a volume on Islwyn in the Dawn Dweud series. He died March 2017.

Yr Hen Bant – Ysgrifau ar Williams Pantycelyn  by Glyn Tegai Hughes (£8.99, Y Lolfa)  is available now.