Flame in the Mountains (English)

Archebu / To order: Y Lolfa

300th ANNIVERSARY OF BIRTH OF WILLIAMS PANTYCELYN CELEBRATED

A book which is being published to coincide with the 300th anniversary of the birth of Williams Pantycelyn, will celebrate the contribution of the two most notable hymn-writers in Welsh history.

Flame in the Mountains draws together Professor H. A. Hodges’ published work on Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh hymn, together with his notes on Ann’s hymns and letters, which are published here for the very first time. Placing these hymn-writers in both a Welsh and an international context, the volume will not only be an invaluable introduction to William Williams and Ann Griffiths for those unfamiliar with their work, but will also provide valuable new insights and will be an essential tool for anyone wishing to study their work further.

Also included is Hodges’ English translations of Ann Griffiths’ hymns and letters and his translation of the celebrated lecture on her by the prominent Welsh literary critic, Saunders Lewis, which enthralled the audience when he delivered it at the National Eisteddfod of Wales in 1965.

A. Hodges (1905–76), for many years Professor of Philosophy at the University of Reading, learned Welsh in order to study Welsh hymnody. He was described by his fellow-student of Welsh spirituality, Canon A. M. Allchin, as ‘one of the most distinguished lay theologians that the Church of England has known in the twentieth century’.

A. Hodges once described himself as a ‘fortunate foreigner’ who, in exploring Welsh literature, had found himself in a ‘new world’; and he became an enthusiastic ambassador for the riches of Welsh Christian literature in general and for Williams Pantycelyn and Ann Griffiths in particular. He was keen to promote them internationally and to place Welsh spirituality in an international context, and he succeeded in doing so sensitively, knowledgeably and perceptively.

According to H. A. Hodges, Ann Griffiths had a tremendous ‘spiritual vision of a distinctive quality’ and he could say of William Williams that through his hymns, ‘with their rich content of experience and their outstanding lyrical beauty, he has cast a spell over the mind of Welsh-speaking Wales which endures to this day’.

‘The hymn is one of the great highlights of Welsh literature, and the two most outstanding of all Welsh hymn-writers, William Williams (1717–91) of Pantycelyn and Ann Griffiths (1776–1805), are not only giants of the literary, cultural and religious life of Wales, but are also figures of international status and significance. Professor Hodges’ writings are an important contribution to our understanding of these exceptional authors’, said Professor E. Wyn James, editor of Flame in the Mountains.

Professor E. Wyn James is a leading authority on the Welsh hymn. He has added to the volume his own edited version of Ann Griffiths’ remarkable hymns in the original Welsh, which are placed side by side with Hodges’ metrical translations. Raised in the industrial valleys of south Wales he was, until his retirement, a Professor in the School of Welsh at Cardiff University and co-Director of the Cardiff Centre for Welsh American Studies.

Title Flame in the Mountains: Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh Hymn
Publishing date July 2017
Price & ISBN £12.99 – 9781784614546
Author Essays and translations by H. A. Hodges; edited by E. Wyn James
Contact Y Lolfa

DATHLU 300 MLWYDDIANT O ENEDIGAETH WILLIAMS PANTYCELYN

Mae llyfr sy’n cael ei gyhoeddi i gyd-fynd â 300 mlwyddiant geni Williams Pantycelyn, yn dathlu cyfraniad dau o emynwyr mwyaf nodedig yn hanes Cymru.

Mae Flame in the Mountains yn tynnu ynghyd gwaith cyhoeddedig yr Athro H. A. Hodges’ar Williams Pantycelyn, Ann Griffiths a’r emyn Cymraeg, ynghyd â’i nodiadau ar emynau a llythyrau Ann, sy’n cael eu cyhoeddi yma am y tro cyntaf erioed. Wrth osod yr emynwyr hyn mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol, bydd y gyfrol nid yn unig yn gyflwyniad gwerthfawr i William Williams ac Ann Griffiths ar gyfer y rhai sy’n anghyfarwydd â eu gwaith, ond bydd yn darparu mewnwelediad gwerthfawr newydd ac yn offeryn hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno astudio eu gwaith ymhellach.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys cyfieithiadau Saesneg Hodges o emynau a llythyrau Ann Griffiths yn ogystal a’i gyfiethiad o’r ddarlith enwog ar Ann Griffiths gan y beirniad llenyddol Cymreig amlwg, Saunders Lewis, wnaeth swyno’r gynulleidfa pan draddododd hi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1965.

Bu H. A. Hodges (1905-1976 am flynyddoedd lawer yn Athro Athroniaeth ym Mhrifysgol Reading, gan ddysgu Cymraeg er mwyn astudio emynyddiaeth Gymraeg. Fe’i disgrifiwyd gan ei gyd-fyfyriwr, Canon A. M. Allchin, fel ‘un o’r diwinyddion mwyaf nodedig mae Eglwys Lloegr wedi ei gweld yn yr ugeinfed ganrif’.

Disgrifiodd H. A. Hodges ei hun unwaith fel ‘estron ffodus’ ddaeth o hyd i’w hun mewn ‘byd newydd’ wrth archwilio llenyddiaeth Gymraeg. Fe ddaeth yn llysgennad brwd dros gyfoeth llenyddiaeth Gristnogol Gymraeg ac ar Williams Pantycelyn ac Ann Griffiths yn arbennig. Roedd yn awyddus i’w hyrwyddo yn rhyngwladol ac i osod ysbrydolrwydd Cymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol, a llwyddodd i wneud hynny mewn modd sensitif, yn wybodus ac yn dreiddgar.

Yn ôl HA Hodges, roedd gan Ann Griffiths ‘weledigaeth ysbrydol o ansawdd arbennig’ a meddai am William Williams ei fod, drwy ei emynau, gyda’u cynnwys cyfoethog a’u harddwch telynegol eithriadol, wedi swyno’r meddwl Cymraeg yng Nghymru – rhywbeth sy’n dyfalbarhau hyd heddiw.’

‘Mae’r emyn yn un o uchafbwyntiau mawr llenyddiaeth Gymraeg, ac mae’r ddau mwyaf eithriadol o’r holl emynwyr Cymraeg, William Williams (1717-1791) Pantycelyn ac Ann Griffiths (1776-1805), nid yn unig yn gewri o fywyd llenyddol, diwylliannol a crefyddol Cymru, ond hefyd yn ffigurau o arwyddocâd a statws rhyngwladol. Mae ysgrifen yr Athro Hodges yn gyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o’r awduron eithriadol hyn’, meddai’r Athro E. Wyn James, golygydd Flame in the Mountains.

Mae’r Athro E. Wyn James yn awdurdod blaenllaw ar yr emyn Cymraeg. Mae wedi ychwanegu at y gyfrol hon ei fersiwn ef o emynau nodedig Ann Griffiths yn y Cymraeg gwreiddiol, sydd wedi eu gosod ochr yn ochr â chyfiethiadau Hodges. Magwyd ef yng nghymoedd diwydiannol de Cymru a bu, hyd ei ymddeoliad, yn Athro yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a chyd-Gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America.