Sanctions Reports

In 2014, a group of churches in England, Scotland and Wales commissioned an investigation into the impact of benefit sanctions on people who were claiming Jobseekers’ Allowance and Employment Support Allowance. The results are
shocking: large numbers of people, particularly those judged unfit for work due to mental health problems, are being punished for breaches of their benefit conditions by the withholding of their income.

Sanctions Report II – English

Sanctions Report I – English

Yn 2014, comisiynodd grŵp o eglwysi yn Lloegr, yr Alban a Chymru ymchwiliad i effaith sancsiynau budd-daliadau ar bobl yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Mae’r canlyniadau yn frawychus: caiff nifer fawr o bobl,
yn arbennig y rhai y barnwyd nad oeddent yn ffit i weithio oherwydd problemau iechyd meddwl, eu cosbi am dorri amodau eu budd-dal drwy atal eu hincwm

Sanctions Report II – Welsh

Sanctions Report I – Welsh