Crossing Thresholds

This publication has been brought together by the members of the St Deiniol’s Group, to mark the significant threshold of the episcopate being open to women. Our hope is that it will inspire and encourage a future generation of women in ministry in Wales to step forward, realise their potential, and offer their gifts to the Church. Our fond hope is that someone might be so inspired as to want to write the full history of the women whose lives and ministries are reflected here.

Paratowyd y cyhoeddiad hwn gan aelodau Grŵp Sant Deiniol, i ddathlu’r ffaith arwyddocaol fod merched yn gallu croesi’r trothwy i’r esgobaeth. Ein gobaith yw y bydd yn ysbrydoli ac yn annog y genhedlaeth nesaf o ferched yn y weinidogaeth yng Nghymru i gamu ymlaen, gwireddu eu potensial a chynnig eu doniau i’r Eglwys. Ein gobaith didwyll yw y bydd rhywun yn cael ei ysbrydoli i’r fath raddau fel y bydd am ysgrifennu hanes llawn y merched y mae eu bywydau a’u gweinidogaethau yn cael eu hadlewyrchu yma.

To download a copy of Crossing Thresholds:

English – Crossing Thresholds

Welsh – Croesi Trothwyau

Further copies will be available to purchase, from The Churches Together Bookshop, telephone 029 2022 7736 or email admin@ctbooks.org.uk

Gallwch brynu copïau pellach o Siop Lyfrau Cytûn,
drwy ffonio 029 2022 7736 neu drwy e-bostio admin@ctbooks.org.uk