Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Sul y Fam neu Pedwerydd Sul yn y Garawys

Sul y Fam neu Pedwerydd Sul yn y Garawys

Gweddi am yr wythnos

O Dduw,
gwyddost i ni gael ein gosod
mewn cynifer o beryglon,
fel na allwn, oherwydd gwendid ein natur,
sefyll bob amser yn uniawn:
caniatâ i ni y fath nerth a nodded
ag a’n cynorthwya ym mhob rhyw berygl
a’n cynnal trwy bob profedigaeth;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Amen.


O Dduw, y dysgodd Iesu bawb i’w alw yn Ein Tad:

mae dy adnabod di fel ein rhiant cariadus yn cydnabod bod pawb yn frodyr a chwiorydd i ni. Gwna i ni fod yn ddewr, yn llawen a diolchgar, yn ogystal â doeth a thrugarog, wrth i ni wynebu’r adeg heriol hon gyda’n gilydd; ac wrth i lawenydd Sul y Mamau gymysgu â pharatoadau difrifol y Grawys, gad i ni weld o’r newydd fod cyflawnder dy gariad yn ein cyrraedd bob amser ac ym mhob tymor, llawenydd a thristwch.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Pedwerydd Sul y Garawys

Arglwydd Dduw,
y cyflwynodd dy fendigedig Fab ein Gwaredwr
ei gefn i’r fflangellwyr
ac na chuddiodd ei wyneb rhag gwarth,
dyro i ni ras i ddwyn dioddefiadau
yr amser presennol hwn
yn llawn hyder yn y gogoniant
sydd i’w ddatguddio;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.


Sul y Fam

Dduw tosturi,
y bu i’th Fab Iesu Grist, plentyn Mair,
gyfranogi o fywyd cartref yn Nasareth,
ac a ddygodd y teulu dynol cyfan ato’i hun
ar y groes,
cryfha ni yn ein byw beunyddiol
fel y gallwn, mewn llawenydd ac mewn gofid,
brofi nerth dy bresenoldeb
i rwymo ynghyd ac i iacháu;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Dydd Sul 22 Mawrth 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Sul y Fam neu Pedwerydd Sul yn y Garawys (A)