Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Sul y Blodau, Chweched Sul yn y Garawys a Wythnos Fawr

Sul y Blodau, Chweched Sul yn y Garawys a Wythnos Fawr

Gweddi am yr wythnos

O Dduw,
gwyddost i ni gael ein gosod
mewn cynifer o beryglon,
fel na allwn, oherwydd gwendid ein natur,
sefyll bob amser yn uniawn:
caniatâ i ni y fath nerth a nodded
ag a’n cynorthwya ym mhob rhyw berygl
a’n cynnal trwy bob profedigaeth;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Amen.


Dduw Cariad

Wrth i aberth eithaf Iesu agosáu,
ac wrth iddo baratoi i wynebu cael ei ddal,
ei farnu a’i ddedfrydu i farw, mae dy Efengyl yn tynnu ein sylw at yr asyn:
y creadur di-nod, amyneddgar ac annwyl hwyl a gariodd Ein Gwaredwr i Jerwsalem.
Dyro i ni’r un amynedd, ufudd-dod a gwyleidd-dra i glywed dy lais tawel yng nghanol y pryderon sy'n ein hwynebu yr wythnos hon, fel y gallwn ymddiried ynot fel ein Llywydd, a dy adnabod fel ein Gwaredwr.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Hollalluog a thragwyddol Dduw,
a anfonaist dy Fab ein Hiachawdwr Iesu Grist
o’th gariad tyner at yr hil ddynol
i gymryd ein cnawd
ac i ddioddef angau ar y groes,
caniatâ inni ddilyn esiampl
ei amynedd a’i ostyngeiddrwydd
a bod hefyd yn gyfrannog o’i atgyfodiad;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân.

Wythnos Fawr tudalen 1
Wythnos Fawr tudalen 2