Hafan Amdanom ni Ein hymgyrchoedd Bwyd a Thanwydd

Bwyd a Thanwydd

Ein cenhadaeth yng Nghymru yw byw neges yr efengyl o obaith, cyfiawnder a chariad. Ymunwch â'n hymgyrch Bwyd a Thanwydd. Gyda’n gilydd, gyda chariad Crist, gallwn fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw yng Nghymru.

1, Cofrestrwch i'n hymgyrch

Sign Up

Subscribe | Tanysgrifio

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Food & Fuel: Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech chi glywed gan Bwyd a Thanwydd:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

2, Llofnodwch ein Llythyr Agored i Archfarchnadoedd

Sigh our open letter

Llofnodwch ein Llythyr Agored

Llofnodwch

3, Gweddïwch gyda ni

Pray with us

Arglwydd cariadus,

a ddysgodd i ni gyhoeddi newyddion da i'r tlodion;

a’i Fab Iesu, a dosturiodd wrth y rhai mewn angen:

gwneud ni’n ymwybodol o’r rhai sy’n dioddef o ganlyniad yr argyfwng costau byw,

bydded inni fod yn ddiysgog yn y ffydd ac yn weithgar mewn gwasanaeth,

ymestyn allan fel eich breichiau o gariad yn y byd;

trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd,

sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,

yn undod yr Ysbryd Glân,

yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Pecyn ymgyrchu

Pecyn Ymgyrchu

Lawrlwytho

Adnoddau i eglwysi

Resources for Churches
Baby Basics

Mae Baby Basics yn brosiect dan arweiniad gwirfoddolwyr sy'n ceisio cefnogi mamau a theuluoedd newydd sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â baich ariannol ac ymarferol gofalu am fabi newydd. Maen nhw’n darparu hanfodion ac offer y mae mawr eu hangen i'r mamau a'r teuluoedd hynny sy’n methu darparu'r eitemau hyn drostyn nhw eu hunain; fel mamau yn eu harddegau, pobl sy'n ceisio lloches, a menywod sy'n dianc rhag camdriniaeth ddomestig.

Baby Basics | Supporting new mothers and families who are struggling to meet the financial and practical burden of looking after a new baby (baby-basics.org.uk)

Big Bocs Bwyd

Mae’r Big Bocs Bwyd yn brosiect ysgolion, sy’n darparu siopau ‘cyfrannu i rannu’ ar safleoedd ysgol, fel arfer mewn cynwysyddion cludiant pwrpasol, ynghyd â chyfleoedd i blant dyfu a choginio bwyd.

Home | Big Bocs Bwyd

Christians Against Poverty

Mae Cristnogion yn erbyn Tlodi (CAP) yn darparu grwpiau cymorth am ddim ynglŷn â dyledion a grwpiau cymunedol lleol sy'n cynnig gwasanaethau lleol am ddim sy’n cael eu rhedeg gan yr eglwys ac sy'n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd. Er y bydd llawer sy'n cael trafferth gyda chostau byw yn gweld eu hincwm yn cael ei wasgu heb gael trafferth o ran dyledion, mae prosiectau CAP yn dal yn arfau defnyddiol i helpu pobl i sicrhau mwy o'u harian.

Gan fod yr esgobaeth wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi’n cymunedau gyda chostau byw, mae cyllid ar gael i helpu’r Ardaloedd Gweinidogaeth i gyflwyno amryw o brosiectau CAP, a gall cymorth gael ei ddarparu drwy'r tîm Allgymorth i roi'r prosiectau hyn ar waith.

CAP UK | Home

Hey Girls

Mae Hey Girls yn elusen anhygoel sy'n helpu sefydliadau cymunedol i wneud yr union beth yma, drwy ddarparu cynhyrchion mislif organig sy’n dod o ffynonellau moesegol ac sy’n rhydd rhag creulondeb, i'w rhoi am ddim. Dylid trefnu bod y cynhyrchion ar gael i bawb, mewn ffordd gynnil, heb esgus, rhwymedigaeth na rhwystr.

hey girls | Award Winning Period Product Social Enterprise