Publications

Press Release from the Publishers ‘Y Lolfa’

StDavid

THE TRUTH BEHIND SAINT DAVID OF WALES REVEALED IN NEW BOOK

The truth behind the myth of Saint David has been revealed this week with the publishing of a book that will throw new light on the mysterious life of Wales’ patron saint.

In Pursuit of Saint David by historian Gerald Morgan follows the life of Saint David, looking at how the myths and traditions that surround the historical figure have come to be and how he eventually became such an important part of Welsh history.

‘His is a most remarkable story’ says Gerald Morgan, ‘Everyone in Wales knows something about Saint David, the patron saint of Wales – that he lived long ago, that Saint Davids was his home, and that the ground in Llanddewi Brefi rose up from under his feet so everyone could hear him’.

‘But who was David really? What did he do? The purpose of my research is to help people know about the many-sided figure who was and is the patron saint of Wales – Saint David – through the centuries.’ explained Gerald, ‘It will attempt to determine what we can know about David – man, saint, patron and legend.’

And Gerald says that there will be some unexpected surprises along the way.

‘St David was and is a man for all seasons. His was a shadowy figure who became a major personage in the medieval British pilgrim movement. This is a saint whose name was a war cry on the lips of the fierce Cambro-Norman invaders of Ireland in 1176’ he explained,  ‘To others, David was a figure of significance at the Reformation, when some claimed him as a representative of Christianity, uncorrupted by Roman Catholic teaching, at a time when England was pagan. To the fantasist-historian Geoffrey of Monmouth, David was a nephew of King Arthur, the successor of Dyfrig as archbishop of Caerleon and then St Davids’

‘He became a favourite of the Welsh poets until the Reformation, as well as of Henry Tudor’ added Gerald, ‘Every generation has refashioned David to fit the times and he has survived in the consciousness of the Welsh people to this day’.

Saint David’s name is  now given to hundreds of colleges, schools, clubs, business centres, concert halls and hospitals worldwide. He is celebrated in Wales and in societies around the world on the 1st of March.

Gerald Morgan is a teacher and historian. After teaching English at Ysgol Maes Garmon and Ysgol Gyfun Aberteifi , he became headmaster of Ysgol Gyfun Llangefni and then Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth. He has published a substantial number of books and articles, most particularly on the history of Ceredigion and Wales.

In Pursuit of Saint David by Gerald Morgan (£5.99, Y Lolfa) is available now.

 

StDavid

DATRYS DIRGELWCH DEWI SANT

Datgelir y dirgelwch tu ôl i fywyd Dewi Sant wrth gyhoeddi cyfrol fydd yn taflu goleuni newydd ar fywyd nawddsant Cymru yr wythnos hon.

Mae In Pursuit of Saint David gan yr hanesydd Gerald Morgan yn olrhain hanes hanes bywyd Dewi Sant, gan edrych  ar sut mae’r chwedlau a’r traddodiadau sydd ynghlwm â’r ffigur amlochrog hwn wedi dod i fodolaeth ac yn dangos fel yr aeth Dewi o nerth i nerth fel ffigur yn hanes Cymru.

‘Mae ei stori yn wirioneddol anhygoel’ meddai Gerald Morgan, ‘His is a most remarkable story’ says Gerald Morgan, ‘Mae pawb o bobl Cymru’n gwybod rhywbeth am Ddewi, nawddsant Cymru – ei fod yn byw ymhell yn ôl, mai Tyddewi oedd ei ganolfan, a bod y tir wedi codi dan ei draed yn Llanddewibrefi er mwyn i bawb gael ei glywed’.

‘Ond pwy oedd y Dewi Sant go iawn? Beth wnaeth e? Pwrpas y llyfr yw i adrodd y stori wrth bobl ac i’w helpu nhw ddeall pwy yn union oedd Dewi Sant – y dyn, y sant, a’r chwedl’ eglurodd Gerald.

Bydd tipyn o ddarganfyddiadau ar y hyd y ffordd hefyd, yn ôl Gerald.

‘Roedd Dewi Sant yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb. Galwai milwyr o Gymry am ei gymorth a’i arweiniad ysbrydol wrth wrthsefyll y Sacsoniaid, wrth ymosod ar Iwerddon ac wrth fynd gyda Harri Tudor i Bosworth yn 1485’ meddai Gerald, ‘Pan ddaeth y Diwygiad Protestannaidd, daeth diwedd ar bererindota i Dyddewi, a diwedd ar ganu beirdd Cymru – am y tro.’

Ond, fe ddaliai Dewi Sant ei le yn nhrefn yr Eglwys newydd, er gwaethaf dinistr y cerfluniau a’r ffenestri lliw oedd yn cynnwys delwau ohono. Dechreuodd llenorion Saesneg ysgrifennu amdano, megis yn The Seven Champions of Christendom yn oes Elisabeth I, a cherdd ddifyr The Leek ddechrau’r 18fed ganrif. Yr adeg honno sefydlwyd Cymdeithas yr Hen Frythoniaid yn Llundain i ddathlu Gŵyl Dewi trwy wrando pregeth, gorymdeithio trwy ddinas Llundain a chiniawa. Yr un pryd wnaeth Cymry America ddechrau sefydlu cymdeithasau i anrhydeddu Dewi.

‘Mae pob cenhedlaeth wedi addasu chwedl Dewi i gydfynd a’u cyfnod ac mae’n ffigwr sydd wedi goroesi yng nghof y Cymry hyd heddiw’ ychwanegodd Gerald.

Mae Gerald Morgan wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar hanes Cymru, gan gynnwys A Brief History of Wales, Castles in Wales a Looking for Wales. Cafodd yrfa fel athro a phrifathro ar Ysgol Gyfun Llangefni, yna Ysgol Gyfun Penweddig, cyn dysgu Cymraeg a hanes lleol yn Adran Efrydiau Allanol Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae’n byw yn Aberystwyth gyda’i wraig, Enid, a bu’r ddau’n arwain Parêd Gŵyl Ddewi Aberystwyth yn 2015.

Mae In Pursuit of Saint David gan Gerald Morgan (£5.99, Y Lolfa) ar gael nawr.

Title In Pursuit of Saint David
Publishing date February 2017
Price & ISBN £5.99, 9781784613723
Author Gerald Morgan
Tel., email, website 01970 624 648, gzm094@gmail.com

 

 

Cofion cynnes / Kind regards,
Ritchie

Ritchie Craven
Rheolwr Cyhoeddiadau: Yr Eglwys yng Nghymru
Publications Manager: The Church in Wales